Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn er om de onderhandelingen bij een overeenkomst te vergemakkelijken. Alle informatie die Dog & Senior Foundation communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email en social media evenals alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico.

Alle informatie op onze website of social media, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, worden niet noodzakelijkerwijs gesteund door Dog and Senior Foundation.

Dog and Senior Foundation kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Dog and Senior Foundation is te allen tijde bevoegd om u, zonder opgave van reden, een adoptie hond te weigeren of u de toegang tot het gebouw te ontzeggen. De reden van deze bepaling is dat het belang van de hond en de Foundation bij ons altijd voorop staan en er bij twijfel, op welke grond dan ook, niet tot het accepteren van een financiële adoptiehond wordt overgegaan of tot het bezoeken van deze.

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dog and Senior Foundation en haar klanten en op alle aanbiedingen en acties die Dog and Senior Foundation doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een donatie en/of adoptie is geplaatst en/of de locatie bezoekt bij Dog and Senior Foundation en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Dog and Senior Foundation.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn zoals adopties en eenmalige donaties.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen Dog and Senior Foundation en de klant en alle aanbiedingen en acties van Dog and Senior Foundation aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Groningen, tenzij Dog and Senior Foundation ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via e-mail, met name de facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan Dog and Senior Foundation op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Dog and Senior Foundation worden doorgegeven op de manier die Dog and Senior Foundation voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Facturen

6a Door het plaatsen van een donatie en/of adoptie gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden, omdat wij milieubewust werken.
6b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
6c Na het verstrijken van de in 6b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur, en dus tot betaling plichtig.
6d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de donatie en/of adoptie was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
6e Doorlopende zaken worden steeds automatisch verlengd tot wederopzegging. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een adoptie wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
6f Automatische incasso van adoptie geschiedt de eerste week van een nieuwe maand. Automatische incasso van een eenmalige donatie geschiedt direct. Overige facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Dog and Senior Foundation binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
6g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
6h Ingeval Dog and Senior Foundation kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Dog and Senior Foundation.
6i Dog and Senior Foundation zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
6j Dog and Senior Foundation zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra administratiekosten in rekening gebracht worden.

7. Opschorting/stopzetting overeenkomst

7a Dog and Senior Foundation houdt zich het recht voor om de overeenkomst ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
7b Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

8. Machtiging/automatische incasso

8a Klant kan bij Dog and Senior Foundation gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Dog and Senior Foundation een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
8b Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
8c Als een klant Dog and Senior Foundation gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen na incasso worden teruggestort.
8d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

9. Recht om diensten te weigeren

Dog and Senior Foundation heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Opzeggingen

Schriftelijk en in overleg. Opzegging automatische incasso’s geschiedt vanaf de volgende maand (zie 8c).

11. Wijziging Algemene Voorwaarden

Dog and Senior Foundation is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Dog and Senior Foundation is daarvoor afdoende. Het is aan Dog and Senior Foundation om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

12. Ontbindende voorwaarden

Dog and Senior Foundation is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het overlijden van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Dog and Senior Foundation gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

13. Disclaimer

Dog and Senior Foundation is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Dog and Senior Foundation geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Dog and Senior Foundation en haar vrijwilligers.